Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky na ochranu osobných údajov platia pri nákupe v internetovom obchode www.kadernickyservis.sk® ktorého prevádzkovateľom je Zuzana Majeríková, so sídlom Dubková 69, 02055 Lazy pod Makytou, IČO: 43015999, DIČ: 1075650653, IČ DPH: SK1075650653, subjekt zapísaný u Okresného úradu Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-13803, email: info@kadernickyservis.sk, telefón: +421 910 74 20 63 

a je oznámený Úradu pre ochranu osobných údajov SR pod identifikačným číslom: 

Osobné údaje: 201405818

Marketing - mailing list: 201405819

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, konkrétne ust. § 10 ods. 3 písm. b), kedy je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania.

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:

  • meno
  • priezvisko
  • adresa s PSČ
  • email
  • telefón

Kupujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil. Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov kupujúceho postupovať v intenciách §17 v spojení s § 29 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má zároveň možnosť uplatniť i ostatné práva v zmysle §28 zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.